RYS HISTORYCZNY       W okresie powojennym w woj. Lubelskim, pierwsze stacje zajmujące się oceną odmian powstały na początku lat 50 ubiegłego wieku. Zlokalizowane były przy istniejących Państwowych Gospodarstwach Rolnych ( PGR) lub innych jednostkach rolniczych.

      Pierwsza Stacja Oceny Odmian powstała w 1951 roku w miejscowości Chełm Antonin pow. chełmski, na bazie przedwojennego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego im. Stanisława Staszica. W związku z urbanizacją przemysłową tego terenu, stację przeniesiono w 1958 roku do miejscowości Bezek, gdzie jako Zakład Doświadczalny Oceny Odmian funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W okresie 60 lat stacja zmieniała nazwę oraz przynależność organizacyjną. W latach 60 – tych, stacja organizacyjnie podlegała Wojewódzkiej Stacji Oceny Odmian w Czesławicach. W wyniku reorganizacji, w 1975 r. została podporządkowana Okręgowemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych, następnie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu woj. podkarpackie. W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych w 2000r., jako Punkt Doświadczalny (PD) podporządkowany został SDOO w Ciciborze Dużym.

      W 1953 roku w miejscowości Cieleśnica i Czesławice powołano kolejne stacje. Stacja z Cieleśnicy w 1958 została przeniesiona do Cicibora Dużego zlokalizowana w gospodarstwie PGR Rozkosz. W rejestrach gruntów SDOO Cicibór została ujawniona dopiero w 1971 roku jako samodzielny podmiot. Decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej przekazano stacji 206,77ha użytków rolnych.

      Stacja przejściowo organizacyjnie podlegała Wojewódzkiej Stacji Oceny Odmian w Czesławicach, następnie Okręgowemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych w Łyskach. Od 1981 roku stacja funkcjonuje jako gospodarstwo pomocnicze COBORU.W wyniku kolejnej reformy, (ustawowa likwidacja gospodarstw pomocniczych) stacja przekształcona zostaje w 2011 roku w Oddział terenowy COBORU (Ustawa z dnia 25.11.2010. Dz. Nr 239 poz.1591), podlegają jej Zakłady Doświadczalne Oceny Odmian w Bezku, Czesławicach, Uhninie.

      Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Czeslawicach utworzona w 1953 roku, korzystała z gruntów Zakładu Doświadczalnego -Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie na zasadzie dzierżawy, stan taki utrzymuje się po dzień dzisiejszy W przeszłości stacja w Czesławicach była stacją wojewódzką, której podlegały stacje: Bezek, Cicibór, Seroczyn,Uhnin. Od 1975 do 2000 roku podporządkowana była OOBORU, następnie stacji w Przecławiu. Obecnie jako ZDOO podlega organizacyjnie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym.

      Najpóźniej bo w 1968 roku powstała Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Uhninie, lokalizacja stacji związana była z wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym tamtych lat jakim był Kanał Wieprz- Krzna. Stacja przez cały okres działalności podlegała organizacyjnie stacji w Ciciborze Dużym.

      Stacje w województwie Lubelskim, prowadziły badania odmianowe przede wszystkim gatunków rolniczych i traw, okresowo gatunków warzywnych oraz w Czesławicach kwiatów.